Habarlar
 • dingbu

Habarlar

 • Kranlary nädip dogry gurmaly

  Gurnama gurallary: Şlanglar, rezin ýuwujylar, duşlar, zeýkeşler, taýaklar, bezeg gapaklary we ş.m. üçin her gezek gurulmazdan ozal goldaýan bölekleriň doludygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly. gurnama ädimleri: 1. singleeke deşikli basseýn kranyny gurmak Bir tutawaçly basseýn kranyny satyn alanyňyzda, siz ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat kranlaryň ösüş artykmaçlyklary haýsylar?

  Care Alada etmek has aňsat. Aşhana we hammam enjamlary üçin beýleki çig mal bilen deňeşdirilende, poslamaýan polat kranlary arassalamak we dolandyrmak has aňsat bolar, poslamaýan polat çig mal durnukly işleýär we ýönekeý däl. Diňe kislota-esasy maddalar bilen reaksiýa berýär, mümkin boldugyça ...
  Koprak oka
 • Kranlary arassalamak we abatlamak

  Kranyň arassalanmagy we abatlanylmagy aşakdaky üç nokady öz içine alýar: 1. lighteňil we açyk ýapyň. Krany gaty çalyşmaň, ony ýuwaşlyk bilen öwüriň. Duş kellesiniň demir şlangy tebigy uzaldylan ýagdaýda bolmaly. Öli burça bukulmak üçin br ...
  Koprak oka
 • SPOGA GAFA International Expo of Sporting Goods, Outdoor Furniture and Gardening Goods

  SPOGA GAFA Halkara sport önümleri, açyk mebel we bagçylyk önümleri sergisi

  Köln şäherinde geçirilen sergä gatnaşdyk, açyk önümler üçin iň uly sergi, şonuň üçin önümlerimize gün duşyny we kranlary görkezdik, bu harytlara mätäç köp müşderi bilen duşuşdyk, esasanam gün duşumyz meşhur, munuň üçin öz dizaýnymyz bar. Ulaldylan ýaly ...
  Koprak oka
 • The history of the shower column

  Duş sütüniniň taryhy

  Hususy duşlar XIX asyrda, öýüň içine suw girende başlandy. Duş ýaňy zawod guýlanda ulanylyp başlandy. Bir güne çenli, tötänleýin pursat sebäpli adamlar duşuň ýagyş ýaly bolup biljekdigini, adatça täsir edip biljekdigini bildiler ...
  Koprak oka
 • Natural beauty that has become a trend

  Bir tendensiýa öwrülen tebigy gözellik

  Şäherleşmegiň ösmegi bilen köp gatly binalar köpelýär. Tebigy giňişligi eýeledi we adam bilen tebigatyň arasyndaky aralygy giňeltdiler. Roadsollar gurmak, tokaýlary kesmek we ş.m. deňzi dikeltmek bilen adamlar bilen tebigatyň arasyndaky aralygy has uzaklaşdyrdyk ....
  Koprak oka