Biz hakda
 • dingbu

Biz hakda

Biz hakda

Biz kim?

Wenzhou Kangrun Sanitar Wares Co., Ltd. 2008-nji ýylda esaslandyryldy. 13 ýyllyk ösüşden soň, sanitariýa enjamlary we açyk duş önümleri bilen üpjün ediji hökmünde ösdi. Global müşderilere sanitariýa enjamlary we açyk dynç alyş önümleriniň hünärli we şahsylaşdyrylan çözgüdini bermäge borçlanýar.

20000 inedördül metrden gowrak ýer, şolaryň arasynda 8000 inedördül metrlik ussahana 150 150-den gowrak hünärli inersener we işçi bar, şonuň üçin döredijilik ösüşimize gaty ynamly.

On ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzelikden soň, Kangrun sanitar önümleri Hytaýda sanitariýa önümlerini we açyk duş önümlerini öndürýän öňdebaryjy we dünýä belli önümçilige öwrüldi.

Arassaçylyk enjamlary pudagynda Kangrun sanitariýa önümleri, ýokary hilli we gowy hyzmaty üçin köp daşary ýurtlarda ykrar edildi we öwüldi we öňdebaryjy tehnologiýany we belli bir marka artykmaçlyklaryny döretdi. Esasanam açyk duş önümlerinde Kangrun sanitar önümleri Europeewropada we Amerikada uly bazar paýyny eýeledi we Europeanewropa we Amerikan bazarynda iň köp satylýan gün duşy markasyna öwrüldi.

Kompaniýa döredildi
Tejribe ýyllary
+
Kwadrat meýdany
+
Işgär

Näme edýäris?

Wenzhou Kangrun Sanitar Wares Co., Ltd. sanitariýa önümlerini we açyk duş sütün önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Önümçilik liniýasy kranlary, duşlary, hammam enjamlaryny we esbaplaryny, açyk duş sütünlerini öz içine alýar.

Programmalar öý bezegi, gurluşyk, açyk we beýleki köp sanly meýdanlary öz içine alýar. Önümleriň we tehnologiýalaryň köpüsi milli patentleri aldy we SGS, CE we birnäçe üçünji tarap sertifikat kompaniýalary tarapyndan kepillendirildi.

Geljege umyt baglaýan Kangrun sanitar önümleri, ösüş strategiýasy hökmünde önümiň üznüksiz innowasiýasyna ygrarly bolar, kompaniýamyzyň özeni hökmünde işgärleri taýýarlamagy, dolandyryş innowasiýalaryny we işgärleriň ösüşini yzygiderli güýçlendirer we bu ugurda öňdebaryjy amaly çözgüt bolmaga çalyşýar. sanitariýa enjamlary we açyk duş sütün önümleri.

Korporatiw medeniýetimiz

2008-nji ýylda Kangrun sanitariýa enjamlary döredileli bäri toparyň göwrümi kem-kemden ösdi, işgärleriň hili yzygiderli ýokarlandy we topar gurluşygy barha ösdi. Zawod 20,000 inedördül metrden gowrak meýdany we 8000 inedördül metr meýdany öz içine alýar. 2018-nji ýyldan bäri haryt dolanyşygy çalt ösdi we yzygiderli täze rekordlar goýdy. “Saglyk” we “iýmitlendiriji” korporatiw medeniýet, Kangrunyň ähli ösüş prosesinden geçýär we ähli üstünlikler onuň bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

1) ideologiki ulgam
Esasy düşünje: önüm ilki, pragmatiki, innowasiýa, fokus
Korporatiw gözýetim: kärhananyň sagdyn ösüşi, jemgyýeti baýlaşdyrmak üçin abadançylyk

2) Esasy aýratynlyklar
01. Ilki önüm: önümiň hilini üpjün etmek, müşderiniň isleglerine hormat goýmak
02. Täzelik etmäge het ediň: önümiň innowasiýalaryna üns beriň, “The Times” tendensiýasyna eýeriň, dolandyryş tertibini täzeläň
03. earthere düşmek: Bir gezekde bir ädim, kynçylyklary ýeňip geçiň, ýokary maksatdan ägä boluň
04. Işgärler üçin ideg: Işgärleri işjeň taýýarlaň, işgärleriň hal-ýagdaýyna üns beriň, iş şertleri gowy
05. Geljege göz aýlaň: Maksady anyk kesgitläň, geljekdäki ösüş tendensiýasyna üns beriň

Our corporate culture

Çelgiler we baýraklar

 • 2008-nji ýylda
  Esasan satuwlara gönükdirilen üç adam bilen kiçi bir iş hökmünde başlandy.
 • 2010-njy ýylda
  On adamlyk kompaniýa öwrüldi we öz önümçilik meýdançasy bardy. Ningbo Satyş Şahamçasyny, Ningbo Cyen Sanitar Ware Co., Ltd.
 • 2012-nji ýylda
  Masştab giňelmegini dowam etdirdi, kompaniýanyň işgär sany 50 adama, önümçilik ussahanasy 1000 inedördül metre ýetdi.
 • 2013-nji ýylda
  Resmi taýdan adyny üýtgedip, Wenzhou Kangrun Sanitar Wares Co., Ltd.
 • 2014-nji ýylda
  Ussahananyň gerimi ýene giňeldilip, 2000 inedördül metre ýetdi
 • 2015-nji ýylda
  Şereketiň duş sütün önümleriniň kategoriýalary onlarça adama ýetdi we kompaniýanyň innowasiýa üstünlikleri biziň bazardaky paýymyzy ep-esli ýokarlandyrdy.
 • 2016-njy ýylda
  Kompaniýanyň işgär sany 150-den gowrak adama ýetdi.
 • 2017-nji ýylda
  Zawod 20 000 inedördül metrden gowrak meýdany we 8000 inedördül metr ussahanany öz içine alýan täze bir ýere göçdi.
 • 2018-nji ýylda
  2018-nji ýylda ABŞ, Meksikanyň sanitariýa enjamlary we açyk önümler sergisine gatnaşdyk.
 • 2019-njy ýylda
  Germaniýanyň Köln şäherinde geçirilen halkara sport önümleri, kemping enjamlary we bag durmuşy sergisine gatnaşdyk
 • 2020-nji ýylda
  Kompaniýanyň satuw göwrümi takmynan 100 million töweregi bolup, kompaniýa Haýnanyň Sanýa şäherinde topar gurmak gurdy.
 • 2021-nji ýylda
  Öňe gitmegimizi dowam etdireris.
 • Certification

  Iş gurşawy

  Working-environment

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Önümçilik tehnologiýasy: Kompaniýamyzyň 13 ýyllyk taryhy bar, doly ösen önümçilik liniýasyny we önümçilik prosesini ösdürdi.

  Patentler: Önümlerimiziň köp patenti bar.

  Tejribe: Biziň kompaniýamyz, baý tejribä eýe we giňden tanalýan on ýyldan gowrak wagt bäri halkara hyzmatdaşlygy we söwda taslamalaryny amala aşyrýar.

  Şahadatnamalar: SGS, CE, WRAS, COC, TUV we ş.m.

  Hil kepilligi: 100% suw syzmak synagy, ýokary hilli material üpjünçiligi çeşmesi, 100% ýerüsti barlag.

  Goldaw bermek: satuwdan soň önümde doly tehniki goldaw we görkezme.

  Häzirki zaman önümçilik zynjyry: gurnama meýdany, gözleg meýdany, gaplaýyş meýdançasy, taýýar önüm meýdany we ş.m.

  Müşderiler bilen hyzmatdaşlyk

  Cooperating customers