Egri silindrli gün duşuny reňkli ýasamak
  • dingbu

Egri silindrli gün duşuny reňkli ýasamak

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 20 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary: 60 ° C.
Duş kellesi: aýlanyp bolýan duş
Ölçegleri: takmynan 214 x 11,5 x 11,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 15 x 15 x 0,7 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 6.0 Kg
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Haryt Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
KR-11 Karton guty 900 7.5 6.0 1.00 113.50 40.00 16.50

Açyk gün duş

Oorapyk duşdan tapawutlylykda, açyk gün duşuny diwar sökmezden we burawlamazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar. Baglara, plýaacheslara we howuzlara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar indi suwa düşmek üçin hajathana baryp bilmeýärler, ýöne bu duşdaky ýyly suwy bedenlerinde galan hapalary ýuwmak üçin göni ulanýarlar.

Curved cylinder solar shower (2)
G62A3421

Embygnamak aňsat

Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Diňe adaty bag şlangyna birikdiriň we tekiz polda oturdyň. Gurmak bilen henizem tanyş däl bolsaňyz, amaly görkezmek üçin öwrediji wideo goldaw bermäge şat.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Önümiň hyzmat möhletini kepillendirmek üçin ýokary hilli materiallary ulanmagy maksat edinýäris. Şonuň üçin biz deň-duşlarymyzdan has gowy.

G62A3241
G62A3423

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Specialörite materiallardan ýasalan turba gün energiýasyny siňdirýär, ony ýylylyga öwürýär we içindäki suwy takmynan 60 to temperaturada gyzdyrýar. Şonuň üçin energiýany dogry tygşytlamak üçin simlere we batareýalara zerurlyk ýok.

Aýlanyp bilýän duş

\ Aýlanyp bolýan duş kellesi, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşlary has amatly edip, dürli toparlaryň suwa düşmek zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

IMG_1159_1
IMG_1156_2

Bent dizaýny

Adaty göni duş sütüninden tapawutlylykda, bu duş sütüniniň ýokarky bölegi öňe egilýär. Gowy egilmek diňe bir roman we owadan görnüşe eýe bolman, eýsem has gowy duş tejribesini döredýär.

Silindr dizaýny

Silindr köpugurly önümdir. Haýsy ýagdaýda ulanylsa-da, hemişe utgaşdyrylýar, birden däl. Aumşak gözelligi görkezýär.

G62A3419

Reňk

Curved cylinder solar shower (1)
Curved cylinder solar shower (2)
Curved cylinder solar shower (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň