Gün ýarym duş
  • dingbu

Gün ýarym duş

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 20 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary: 60 ° C.
Duş kellesi: aýlanyp bolýan duş
Ölçegleri: takmynan 214 x 11,5 x 11,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 15 x 15 x 0,7 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 6.0 Kg
el duşy bilen
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Haryt Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
KR-15 Karton guty 990 7.5 6.0 1.00 116.00 28.00 21.00

Açyk gün duş

Howuz çäreleri we plýa beach işleri, gün duş sütüniniň döremegine sebäp boldy. Baglara, plýaacheslara we howuzlara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar bu duşdaky ýyly suwdan bedenlerinde galan hapalary ýuwup bilerler.

IMG_3366
IMG_3368

Embygnamak aňsat

Oorapyk duşdan tapawutlylykda, açyk gün duşuny diwar sökmezden we burawlamazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar. Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Diňe adaty bag şlangyna birikdiriň we tekiz polda oturdyň.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Belli bir wagtda haýsydyr bir hil meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, satuwdan soňky hyzmaty goldaýarys.

G62A3404
G62A3393

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Specialörite materiallardan ýasalan turba gün energiýasyny siňdirýär, ony ýylylyga öwürýär we içindäki suwy takmynan 60 to temperaturada gyzdyrýar. Şonuň üçin energiýany dogry tygşytlamak we daşky gurşawy goramak üçin simlere we batareýalara zerurlyk ýok.

Düzülip bilinýän ýokarky spreý

Dürli ululykdaky we suwa düşmek endikleri bolan adamlar, suwa düşenlerinde akymyň ugruna dürli talaplar bar. Oorapyk duş ýaly, açyk duş sütüniniň ýokarky spreýi, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşy has amatly edýär.

G62A3393
G62A3386

Silindr dizaýny

Silindr köpugurly önümdir. Haýsy ýagdaýda ulanylsa-da, hemişe utgaşdyrylýar, birden däl. Aumşak gözelligi görkezýär. Adaty silindr dizaýnyndan tapawutlylykda, aşaky ýarysynda silindr we ýokarsynda J görnüşli turba bar, bu sahna baýlyk goşmagyň başga bir usulydyr.

Stil: yzygiderli, el sepmek

G62A3379
IMG_3366

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň