Uly silindrli gün duşy
  • dingbu

Uly silindrli gün duşy

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 35 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary : 60 ° C.
Duş kellesiniň diametri: 15 sm
Ölçegleri: takmynan 217 × 16.5 × 16,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 20 × 20 × 0.8 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 10 Kg
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Haryt Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
KR-09 Karton guty 680 11.0 10.0 1.00 113.50 44.00 21.00

Açyk gün duş

Oorapyk duşdan tapawutlylykda, açyk gün duşuny diwar sökmezden we burawlamazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar. Baglara, plýaacheslara we howuzlara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar indi suwa düşmek üçin hajathana baryp bilmeýärler, ýöne bu duşdaky ýyly suwy bedenlerinde galan hapalary ýuwmak üçin göni ulanýarlar.

Large cylinder solar shower (2)
G62A3113

Embygnamak aňsat

Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Diňe adaty bag şlangyna birikdiriň we tekiz polda oturdyň. Gurmak bilen henizem tanyş däl bolsaňyz, amaly görkezmek üçin öwrediji wideo goldaw bermäge şat.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Önümlerimiziň hiliniň bazar standartyndan ýokarydygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

G62A3116
G62A3122

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Specialörite materiallardan ýasalan turba gün energiýasyny siňdirýär, ony ýylylyga öwürýär we içindäki suwy takmynan 60 to temperaturada gyzdyrýar. Simleri we batareýalary ulanmaýar

Düzülip bilinýän ýokarky spreý

Dürli ululykdaky we suwa düşmek endikleri bolan adamlar, suwa düşenlerinde akymyň ugruna dürli talaplar bar. Topokarky spreý, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşy has amatly edýär.

G62A3121
052

Blackhli gara dizaýn

Blackhli gara, islendik hadysa degişli pes açar we ýönekeý manyny berýär. Ony plýa beachda, bagda we basseýniň gapdalynda ýa-da bolmalysy ýaly islendik ýerde goýup bolýar.

Silindr dizaýny

Silindr köpugurly önümdir. Haýsy ýagdaýda ulanylsa-da, hemişe utgaşdyrylýar, birden däl. Aumşak gözelligi görkezýär.

054
KR-07
KR-28
KR-07

Large cylinder solar shower (1) Large cylinder solar shower (9) Large cylinder solar shower (4) Large cylinder solar shower (5) Large cylinder solar shower (6) Large cylinder solar shower (7)

KR-28

Large cylinder solar shower-28 (5) Large cylinder solar shower-28 (7) Large cylinder solar shower-28 (2) Large cylinder solar shower-28 (1) Large cylinder solar shower-28 (8) Large cylinder solar shower-28 (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň