Sekizburçly gün duşy
  • dingbu

Sekizburçly gün duşy

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 35 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary : 60 ° C.
Duş kellesiniň diametri: 15 sm
Ölçegleri: takmynan217x16.5 × 16,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 14,5 × 18 × 0.8 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 8.6 Kg
Aýak ýuwmak bilen
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Haryt Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
KR-04 Karton guty 760 10.2 8.6 1.00 113.50 38.00 21.00

Açyk gün duş

Howuz çäreleri we plýa beach işleri, gün duş sütüniniň döremegine sebäp boldy. Baglara, plýaacheslara we howuzlara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar bu duşdaky ýyly suwdan bedenlerinde galan hapalary ýuwup bilerler.

Octagonal solar shower (1)
G62A3014

Embygnamak aňsat

Oorapyk duşdan tapawutlylykda, açyk gün duşuny diwar sökmezden we burawlamazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar. Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Diňe adaty bag şlangyna birikdiriň we tekiz polda oturdyň.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Belli bir wagtda haýsydyr bir hil meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, satuwdan soňky hyzmaty goldaýarys.

G62A3020
G62A2986

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Specialörite materiallardan ýasalan turba gün energiýasyny siňdirýär, ony ýylylyga öwürýär we içindäki suwy takmynan 60 to temperaturada gyzdyrýar. Şonuň üçin energiýany dogry tygşytlamak we daşky gurşawy goramak üçin simlere we batareýalara zerurlyk ýok.

Aýlanyp bilýän duş

Aýlanýan duş kellesi, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşlary has amatly edip, dürli toparlaryň suwa düşmek zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

G62A2979
G62A2977

Düzülip bilinýän ýokarky spreý

Dürli ululykdaky we suwa düşmek endikleri bolan adamlar, suwa düşenlerinde akymyň ugruna dürli talaplar bar. Oorapyk duş ýaly, açyk duş sütüniniň ýokarky spreýi, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşy has amatly edýär.

Sekizburç dizaýn

“Octagon” seriýasy, dürli ýaşdaky müşderiler tarapyndan alnan iň köp satylan önümlerimizdir. Silindr dizaýnyndan tapawutlylykda, sekizburç dizaýn köp adamyň häzirki zaman estetikasyna has laýyk gelýän çyzyk manysyny görkezýär. Diňe ýönekeý gara reňkler bilen çäklenmän, çotga, kümüş dizaýnlar bilen hem gelýär. Bularyň hemmesi gowy kabul edildi.

G62A3015
KR-05
KR-06
KR-16
KR-16H
KR-17
KR-25
KR-05

Octagonal solar shower (10) Octagonal solar shower (9) Octagonal solar shower (6) Octagonal solar shower (11) Octagonal solar shower (1) Octagonal solar shower (7)

KR-06

Octagonal solar shower-06 (2) Octagonal solar shower-06 (1) Octagonal solar shower-06 (5) Octagonal solar shower-06 (3) Octagonal solar shower-06 (6) Octagonal solar shower-06 (4)

KR-16

Octagonal solar shower-16 (2) Octagonal solar shower-16 (1) Octagonal solar shower-16 (5) Octagonal solar shower-16 (3) Octagonal solar shower-16 (4) Octagonal solar shower-16 (6)

KR-16H

Octagonal solar shower (4) Octagonal solar shower (5) Octagonal solar shower (2) Octagonal solar shower (1) Octagonal solar shower (3) Octagonal solar shower (8)

KR-17

Octagonal solar shower (2) Octagonal solar shower (1) Octagonal solar shower (3) Octagonal solar shower (4) Octagonal solar shower (5)

KR-25

Octagonal solar showerkr25 (6) Octagonal solar showerkr25 (5) Octagonal solar showerkr25 (3) Octagonal solar showerkr25 (1) Octagonal solar showerkr25 (2) Octagonal solar showerkr25 (4)

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň