Dürli modeller gysga gün duşy
  • dingbu

Dürli modeller gysga gün duşy

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 20 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary : 60 ° C.
Duş kellesiniň diametri: 15 sm
Ölçegleri: takmynan217x16.5 × 16,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 14,5 × 18 × 0.8 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 5 Kg
Aýak ýuwmak bilen
el duşy bilen
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
Karton guty 990 6.0 5.0 1.00 114.00 24.00 21.00

Embygnamak aňsat

Duş sütünimiz esasan iki bölekden durýar. Bu iki bölegi tutuşlygyna birleşdirmek üçin görkezmelerimize laýyklykda ýönekeý öwrüm we gurnama işleri etmeli. Mundan başga-da, diňe ýönekeý amallara mätäç käbir ownuk esbaplar bar. Gözlegimize görä, ähli meseleler diňe bir adam tarapyndan ýerine ýetirilip bilner.

short solar shower (7)
short solar shower (1)

Açyk gün duş

Adaty duş desgalaryndan tapawutlylykda, duş sütünimiziň aýratynlyklary ulanyjylara açyk howada duş hyzmatyny hödürlemek mümkinçiligini üpjün edýär. Oýun edenimizden soň, jaýyň içine gaýdyp arassalanmaly däl, şol ýerde suwa düşüp bileris.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Bu materiallar häzirki wagtda önümleriň hyzmat möhletini ep-esli kepillendirýän ýokary hilli önümlerde giňden ulanylýar.

short solar shower (3)
short solar shower (5)

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Simleri we batareýalary ulanmaýar. Diňe gün energiýasyna bil baglap, önümlerimiz ulanyjynyň suwa düşmegini aňsatlaşdyrmak üçin sowuk suwy gyzdyryp biler. Käbir maglumatlar sowuk suw bilen deňeşdirilende ýyly suwuň adamlar suwa düşenlerinde gahar-gazaby we ýüregi agyrlaşdyryp biljekdigini görkezýär.

Gysga bölümiň görnüşi

Häzirki wagtda bazardaky iň köp ýaýran uzyn bölüm bilen deňeşdirilende, ýagny adamlara suwa düşmek üçin kelleden suw sepýän duş sütüni, bu duş sütüni has ykjam we çeýe. Ulanyjylara suwa düşmek hyzmatlaryny bermek üçin esasan el bilen ýuwulýan duşlara daýanýar. Suwa düşmegiň bu usuly, adamlar üçin gaty ýuwunmak we ýuwmak üçin has amatlydyr. Şol bir wagtyň özünde, ykjam şekil, duş sütünini plýa beachda we bagda has sazlaşykly we özüne çekiji edýär.

El bilen ýuwunmak

Munuň gapdalynda el bilen duşumyz bar. Arassalamagyň gerimini ep-esli giňeldip, has gowy suwa düşmäge kömek edip biler. Tutagyň goşulmagy bilen, açyk duşuňyz öýüňizdäki ýaly bolar.

Stil: gara, kümüş


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň