Custöriteleşdirilen reňkli kiçijik silindrli gün duşy
  • dingbu

Custöriteleşdirilen reňkli kiçijik silindrli gün duşy

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 20 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary : 60 ° C.
Duş kellesi: aýlanyp bolýan duş
Ölçegleri: takmynan 214 x 11,5 x 11,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 15 x 15 x 0,7 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 6.0 Kg Aýak ýuwmak bilen
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Haryt Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
KR-08 Karton guty 1040 7.5 6.5 1.00 114.50 34.00 16.50

Açyk gün duş

Baglara we plýaacheslara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar bu duşdaky ýyly suwdan bedenlerinde galan hapalary ýuwup bilerler. Iň köp ulanylýan ýapyk duş bilen deňeşdirilende, açyk gün duşy has çeýe, has amatly we has uýgunlaşýar. Bu aýratynlyklar gün duşuny has giňden ulanýar.

G62A3228
G62A3214

Embygnamak aňsat

Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Bize berlen görkezmelere görä, diňe dogry ýagdaýy tapmaly, ýokarky we aşaky bölekleriň çukurlaryny deňleşdirmeli, soňra deňlemek üçin aýlanmaly. Soň bolsa, ony adaty bag şlangyna birikdirip, tekiz ýere gurnamaly we adaty ulanyp bilersiňiz.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Materialsyllaryň dowamynda bu materiallardan ýasalan duş sütünleri köplenç uzak wagtlap ulanylyp bilner we seýrek bolýar.

G62A3231
G62A3226

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Simleri we batareýalary ulanmaýar. Gün energiýasynyň ulanylmagy adamlara açyk howada elektrik togy bilen baglanyşykly howplardan gaça durmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem deňiz kenary ýa-da bag ýaly sahnalaryň önümlerimiz bilen has laýyk gelmegine mümkinçilik berýär.

Silindr dizaýny

Silindriň görnüşi önümlerimizi köp sahnalara ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Haýsy pursatdan peýdalanylsa-da, elmydama utgaşdyrylýar we göze ilmeýär we utgaşdyryjy gözelligi görkezýär. Silindr görnüşi bilen utgaşmak dürli reňk dizaýnlarydyr. Dürli reňkler dürli islegleriňizi we islegleriňizi kanagatlandyryp biler, şeýle hem adamlara täzelik duýgusyny berip biler.

G62A3193
KR-08
KR-08 Gök
KR-08 Gyzyl
KR-14
KR-08

Small cylinder solar shower-08 (3) Small cylinder solar shower-08 (2) Small cylinder solar shower-08 (4) Small cylinder solar shower-08 (5) Small cylinder solar shower-08 (6) Small cylinder solar shower-08 (7)

KR-08 Gök

KR-08 Blue (3) KR-08 Blue (2) KR-08 Blue (6) KR-08 Blue (4) KR-08 Blue (5) KR-08 Blue (7)

KR-08 Gyzyl

KR-08 Red (3) KR-08 Red (2) KR-08 Red (6) KR-08 Red (4) KR-08 Red (5) KR-08 Red (7)

KR-14

KR-14 (3) KR-14 (2) KR-14 (4) KR-14 (5) KR-14 (6) KR-14 (7)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň