Iň köp satylan inedördül kempir gün duşy
  • dingbu

Iň köp satylan inedördül kempir gün duşy

Görnüşi: kwadrat
Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 40 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary : 60 ° C.
Duş kellesiniň diametri: 15 sm
Ölçegleri: takmynan 217 × 16.5 × 16,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 20 × 18 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 9 Kg
Aýak ýuwmak bilen
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
Karton guty 650 11.0 10.0 1.00 113.50 42.00 22.00

Açyk gün duş

Daşarda oýnanymyzda, özümizi hem arassalamaly. Şeýle-de bolsa, adaty suwa düşmek enjamlaryny diňe içerde oturdyp bolýar, bu bolsa açyk suwa düşmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär. Duş sütünimiz bu islegi kanagatlandyrýar. Baglara we plýaacheslara ulanylyp bilner. Mingüzmekden soň, ulanyjylar bu duşdaky ýyly suwdan bedenlerinde galan hapalary ýuwup bilerler.

KR-18 (3)
IMG_6187_1

Embygnamak aňsat

Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Bize berlen görkezmelere görä, diňe dogry ýagdaýy tapmaly, ýokarky we aşaky bölekleriň çukurlaryny deňleşdirmeli, soňra deňlemek üçin aýlanmaly. Soň bolsa, ony adaty bag şlangyna birikdirip, tekiz ýere gurnamaly we adaty ulanyp bilersiňiz.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Bu ýokary hilli materiallar duş sütüniniň iň ýokary hyzmat möhletini üpjün edip biler. Kepillendirilen hil, sarp edijiler üçin iň uly wadamyzdyr.

IMG_6186_1
IMG_6550_1

Gün bilen işleýär

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, gün şöhlesi deňiz kenary ýaly açyk ýerlerde iň köp çeşme. Duş sütünini energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa etmek üçin bu zatlardan doly peýdalanýarys. Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Simleri we batareýalary ulanmaýar

Aýlanyp bilýän duş

Topokarky spreý, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşy has amatly edýär.

IMG_6553_1
IMG_6188_1

Kwadrat dizaýny

Kwadrat häsiýeti sebäpli bu gün duşunyň iň uly kuwwaty bar. Köp sanly adamyň duşunda ulanmak üçin amatly. Kwadrat dizaýny, çyzygyň estetiki duýgusyny hem berýär.

Reňk

gara, kümüş, kümüş + eli pürkmek, bürünç

KR-18
KR-19
KR-26
KR-27
KR-18

Square Solar Shower-kr18 (4) Square Solar Shower-kr18 (5) Square Solar Shower-kr18 (6) Square Solar Shower-kr18 (7) Square Solar Shower-kr18 (1) Square Solar Shower-kr18 (2)

KR-19

square solar shower19 (5)square solar shower19 (4)square solar shower19 (3)square solar shower19 (1)square solar shower19 (2)

KR-26

square solar shower-26 (6) square solar shower-26 (5) square solar shower-26 (4) square solar shower-26 (1) square solar shower-26 (2) square solar shower-26 (3)

KR-27

square solar shower-27 (6) square solar shower-27 (5) square solar shower-27 (2) square solar shower-27 (7) square solar shower-27 (1) square solar shower-27 (4)

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň