termometr bilen soalr duş
  • dingbu

termometr bilen soalr duş

Material: hromly PVC + ABS
Göwrümi: 20 litr
Suwuň temperaturasy: Iň ýokary : 60 ° C.
Duş kellesi: aýlanyp bolýan duş
Ölçegleri: takmynan 214 x 11,5 x 11,5 sm
Reňk: Gara
Aşak plastinkanyň ölçegleri: 15 x 15 x 0,7 sm
Gurnama esbaplary: Nurbatlar we dübeller (goşulýar)
Baglanyşyk: Adaty bag şlangy arkaly (adapter goşulýar)
Arassa agramy: takmynan. 6.0 Kg Aýak ýuwmak bilen
Temperatura görkezijisi bilen
Suw basyşy: Maksimun: 3,5 bar


Haryt aýratynlyklary

Haryt bellikleri

Gaplamak 40'HQ Agram Daşarky kartonyň ululygy (sm)
Karton guty 1040 7.5 6.5 1.00 114.50 34.00 16.50

Açyk gün duş

Adaty duş desgalaryndan tapawutlylykda, duş sütünimiziň aýratynlyklary ulanyjylara açyk howada duş hyzmatyny hödürlemek mümkinçiligini üpjün edýär. Oýun edenimizden soň, jaýyň içine gaýdyp arassalanmaly däl, şol ýerde suwa düşüp bileris.

soalr shower with thermometer (3)

Embygnamak aňsat

Bu duş esasy bölegi we birnäçe esbaplardan ybarat bolup, ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Bize berlen görkezmelere görä, diňe dogry ýagdaýy tapmaly, ýokarky we aşaky bölekleriň çukurlaryny deňleşdirmeli, soňra deňlemek üçin aýlanmaly. Soň bolsa, ony adaty bag şlangyna birikdirip, tekiz ýere gurnamaly we adaty ulanyp bilersiňiz.

Qualityokary hilli materiallar

Işleýiş möhletini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin gün duşlarymyz ýokary hilli materiallardan, şol sanda poslama garşy bürünçden we konsolidirlenen PVX turbalaryndan ýasalýar. Bu materiallar häzirki wagtda önümleriň hyzmat möhletini ep-esli kepillendirýän ýokary hilli önümlerde giňden ulanylýar.

soalr shower with thermometer (2)
soalr shower with thermometer (4)

Gün bilen işleýär

Bu açyk gün duşy, gün bilen 100% işleýär. Simleri we batareýalary ulanmaýar. Gitdigiçe az energiýa çeşmeleri bolan ýer üçin energiýany tygşytlamak geljekde gutulgysyz tendensiýa bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde, gün energiýasyny ulanýan dizaýn, daşky gurşawy goramak üçin edýän tagallalarymyzdyr.

Aýlanyp bilýän duş

Topokarky spreý, adamlaryň duş ýagdaýyna we beýikligine görä gönükdirilip bilner. Bu dizaýn, dürli belentlikdäki adamlara, erkeklerem, aýallaram, öz şertlerine görä iň amatly suwa düşmäge mümkinçilik berýär. Adamlaşdyrylan dizaýn, açyk duşy has amatly edýär.

Blackhli gara dizaýn: Gara birden görünmän köp sahna ajaýyp birleşdirilip bilner. Şol bir wagtyň özünde, gara häzirki wagtda bazarda iň meşhur reňkleriň biridir. Blackhli gara reňk pes açary aňladýar we islendik hadysa degişlidir. Ony plýa beachda, bagda we basseýniň gapdalynda goýup bolýar.

soalr shower with thermometer (1)
soalr shower with thermometer (5)

Termometr

Bu gün duşunda goşmaça termometr bar. Suwy gün energiýasy bilen gyzdyryp bilýän gün duşy hökmünde, aşa ýylylyk howplaryndan has gowy goramak üçin termometr goşulýar. Termometr, gün duşuny has ygtybarly etmek üçin döredildi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň